Phillip Island Adventure Resort
1775 Phillip Island Rd
Cowes VIC 3922, Australia
(03) 5952 2417

Xin bấm các dấu (placemarks) màu để biết thêm chi tiết, hoặc để được hướng dẫn đường đi đến Đại Hội.

Bấm dấu + hoặc - để phóng đại hoặc thu nhỏ bản đồ. Bấm chữ Map để xem bản đồ bình thường.

Xin xem thêm địa điểm Đại Hội nơi đây

View Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu 2010 in a larger map


Such a great adventure. Learning new things is possible through travelling to other places. - Flemings Ultimate Garage


Poste trߋp cultivant !

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options