Vì sự quan trọng của sức khỏe, cũng như do sự yêu cầu của một số con cái Chúa, Ban Tổ Chức (BTC) quyết định sẽ tổ chức cho thi tranh giải tennis trong thời gian từ ngày 27/12 cho đến 29/12. Tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào số người ghi danh, nếu có nhiều người và nhiều lứa tuổi khác nhau ghi danh thi đấu, thì chúng tôi sẽ chia ra nhiều thể loại như sau:

Loại tuổi, loại đơn nam, đơn nữ, loại đôi nam, đôi nữ, loại đôi nam nữ v.v.

Nếu con cái Chúa nào có sở thích về môn thể thao này, xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua địa chỉ email: luyen1612@hotmail.com hoặc qua số điện thoại: Quốc Liêu & Như Lâm Trần 0413 828 333 để ghi danh.

Ghi chú: Quý vị nhớ phải mang theo vợt, giầy và nón cho mình khi tham gia thi đấu.


When in comes to truly learning anything we have been prepped to do so we should at least be into anything helpful. - Paramount Song

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options