Bạn có thể đăng ký dự Đại Hội qua bưu điện bằng cách điền vào những đơn ghi danh sau đây và gửi về cho chúng tôi. Tất cả các chi tiết đều có trong những đơn sau đây. Xin quý vị vui lòng đăng ký chung với Hội Thánh điạ phương để tiện việc sắp xếp. Hạn chót ghi danh và đóng tiền 31/10/2010.


I think I understand what it means to be on top of everything. You must be alert and you must see to it that you can always do it.
social formulae


I like this information. This gives a complete update on the enrollment schedule. Highly appreciated. - Dennis Wong YOR Health

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options