Trong ngày Lễ Bế Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành lần I tại Gold Coast vào ngày 1/1/2009, Hội Thánh Tin Lành Springvale đã được giao cho trách nhiệm để tổ chức Đại Hội lần 2 vào cuối năm 2010. Các thành viên trong Hội Thánh Springvale cảm thấy được vinh dự góp phần trong việc tổ chức nhưng không tránh khỏi nỗi lo lắng làm sao để tổ chức cách chu đáo.

Vì bận rộn với tổ chức Tết và phát tặng CD Phát Thanh Hy Vọng Xuân Kỷ Sửu cho đồng hương, và cũng vì "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" (luôn cả tháng hai), nên mãi đến ngày 21/02 chúng tôi mới có buổi họp đầu tiên cho việc tổ chức. Thành phần tham dự thật đông, gồm đủ mọi hạng tuổi, từ hăm mấy đến sáu mươi mấy tuổi. Chúng tôi hy vọng lớp trẻ sẽ gánh trách nhiệm thế cho lớp 'không chịu nhận mình là già'. Cách đây nhiều năm, Hội Thánh Springvale đã tổ chức Đại Hội và lớp 'trẻ' của chúng tôi đã hăng hái giúp kéo va-li cho con cái Chúa đến các phòng. Bây giờ chúng tôi không còn sức như vậy nữa.

Trở lại buổi họp, người viết hơi lo vì đông người quá nên có thể "chín người, hai ba chục ý", nhưng cảm ơn Chúa mọi sự xảy ra tốt đẹp. Chúng tôi đã bầu (hay là chỉ định) Trưởng Ban, Phó Ban và một số trưởng ban ngành khác. Trong buổi họp, anh Tuấn đã giới thiệu vài nơi có thể tổ chức Đại Hội được. Chúng tôi quyết định sẽ đi thăm Trường Đại Học Ballarat vào tuần này 28/02/09. Ông Thành là trưởng ban du lịch của Hội Thánh biến cuộc thăm viếng trường đại học thành cuộc đi du ngoạn nên nghe nói phong phanh là rất nhiều người muốn đi chung. Eo ơi! chắc là ông manager của trường Đại Học Ballarat sẽ thất kinh vì đám người tóc đen đến biểu tình đòi giảm giá cho Đại Hội. Chúng tôi sẽ tường trình chuyến đi này cho quý vị trong dịp tới. Hẹn gặp lại.


From what could have been the real deal out of something we might also get some great ideas from is the fact that it í actually accessible. - Reba Rambo-McGuire

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options