• Cho quý vị tham dự đại hội từng ngày hay bán thời, lệ phí đại hội có 2 phần là lệ phí tham dự đại hội và lệ phí ăn.
  • Lệ phí tham dự để trả chi phí cho diễn giả, ban nhạc thờ phượng, hệ thống âm thanh ánh sáng, sổ tay đại hội, vận chuyển vv. Lệ phí này thay đổi theo số tuổi.
  • Lệ phí ăn để trả cho tiền ăn. Lệ phí ăn thay đổi theo tuổi và bữa ăn trong ngày.
  • Nếu chỉ đi dự Đại Hội nhưng không ăn, xin đóng tiền Lệ Phí Tham Dự (bảng 1). Nếu dự Đại Hội và ăn, xin cọng tiền Lệ Phí Tham Dự và Tiền Ăn (2 bảng)
  • Xin xem thêm Điều Kiện và Điều Khoản

Xin vui lòng đăng ký ngày tham dự, các bữa ăn và trả tiền trước ngày 1.9.2010. Xin xem Lịch Trình Đại Hội (bên dưới) để biết các ngày Đại Hội. Ban Tổ Chức không thể cung cấp bữa ăn cho ai không đăng ký trước.

Lệ Phí Tham Dự Từng Ngày

Registration Fee
(Lệ Phí Tham Dự)
26.12.2010 27.12.2010 28.12.2010 29.12.2010 30.12.2010
Adult (Người lớn) $10 $20 $20 $20 $10
9-13 years old $5 $10 $10 $10 $5
3-8 years old $0 $5 $5 $5 $0
Under 3 years old (dưới 3 tuổi) $0 $0 $0 $0 $0

Lệ Phí Ăn

Meals Fee
(Lệ Phí Ăn)
Breakfast
(Ăn Sáng)
Lunch
(Ăn Trưa)
Dinner
(Ăn Tối)
Adult (Người lớn) $10 $20 $20
9-13 years old $10 $15 $15
3-8 years old $5 $10 $10
Under 3 years old (dưới 3 tuổi) $0 $0 $0

Lịch Trình Đại Hội

  26.12.2010 27.12.2010 28.12.2010 29.12.2010 30.12.2010
Breakfast
(Ăn Sáng)
N/A

(Closing Ceremony – Lễ Bế Mạc)
Lunch
(Ăn Trưa)
N/A
Dinner
(Ăn Tối)

(Opening Ceremony – Lễ Khai Mạc)
N/A