Tin ngày 23/9/2010: Không còn chỗ ở tại PIAR. Chỉ còn chỗ ở tại The Continental Hotel

Không còn chỗ ở PIAR Standard

Nơi Ở: Phillip Island Adventure Resort Standard (PIAR)

Full Time - PIAR
(Toàn Thời - PIAR Tiêu Chuẩn)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $310 $380
9 – 13 yrs $30 $230 $260
3 – 8 yrs $20 $150 $170
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $25 $25

Không còn chỗ ở PIAR 4 stars

Nơi Ở: Phillip Island Adventure Resort 4 Stars (PIAR 4S)

Full Time - PIAR 4S
(Toàn Thời - PIAR 4 Sao)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $330 $400
9 – 13 yrs $30 $250 $280
3 – 8 yrs $20 $170 $190
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $25 $25

Nơi Ở: The Continental Hotel- Standard Suite (SS)

Full Time - SS
(Toàn Thời - SS)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $330 $400
9 – 13 yrs $30 $290 $320
3 – 8 yrs $20 $255 $275
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $190 $190

Nơi Ở: The Continental Hotel- Garden Suite (GS)

Full Time - GS
(Toàn Thời - GS)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $330 $400
9 – 13 yrs $30 $290 $320
3 – 8 yrs $20 $255 $275
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $190 $190

Nơi Ở: The Continental Hotel- Ocean View Standard Suite (OV)

Full Time - OV
(Toàn Thời - OV)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $360 $430
9 – 13 yrs $30 $320 $350
3 – 8 yrs $20 $285 $305
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $220 $220

Nơi Ở: The Continental Hotel- Ocean View Spa Suite (OVSPA)

Full Time - OVSPA
(Toàn Thời - OVSPA)
Registration Fee    
(Lệ phí tham dự)
Accommodation & Meals Fee
(Lệ phí ăn ở)
Total Fee per person
(Tổng lệ phí mỗi người)
Trên 14 tuổi $70 $390 $460
9 – 13 yrs $30 $350 $380
3 – 8 yrs $20 $315 $335
Under 3 yrs (dưới 3 tuổi) $0 $250 $250