Để gây quỹ cho Đại Hội, Q & L Jewellers đã thiết kế những mặt dây chuyền và cài áo bằng vàng 18K. Mời quý vị mua cho mình hoặc tặng bạn hữu. Có 4 loại vàng: vàng (yellow gold), vàng hồng (pink gold), vàng trắng (white gold), và 2 màu (2 tone gold). Giá như sau

  Size S Size M/L
Vàng 18K (màu vàng)
$190.00
$210.00
Vàng 18K (màu hồng)
$190.00
$210.00
Vàng 18K (màu trắng)
$200.00
$220.00
Vàng 18K (2 màu)
$200.00
$220.00

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mua hoặc biết thêm chi tiết. Xin xem hình những kiểu thiết kế dưới đây

 

Browser của quý vị không có flash player. Xin download để xem hình ảnh Đại Hội

What we might intend to get into should always be learning through the interactive ways á múch á possible. - Paramount Song

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options