Đây là bích chương quảng cáo cho Đại Hội 2010 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Xin quý vị bấm vào bích chương để download và quảng bá Đại Hội cho Hội Thánh mình.

Ban Tổ Chức chân thành cám ơn chị Triệu Thị Phương Lan, Hội Thánh Bienne, Thuỵ sĩ đã dành nhiều thời giờ và công sức trong việc thiết kế những bích chương trên


Nice theme and poster. The idea fits well to the objective of the group. - Dennis Wong YOR Health

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options