Ban Tổ Chức Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu năm 2010 mời con dân Chúa không phân biệt hệ phái tham gia vào cuộc thi sáng tác logo cho Đại Hội. Logo thắng giải sẽ được dùng cho huy hiệu của Đại Hội, biểu ngữ, trang trí, được in trên sổ tay đại hội, trên áo lưu niệm v.v. Giải thưởng cho cuộc thi này là một thánh giá bằng kim cương và bạch kim (xin chọn một thánh giá dưới đây) trị giá từ 800 đến 1000 Úc kim do sự bảo trợ của quý ân nhân Q & L Jewellers.

Chủ đề của Đại Hội là Vững Tin Nơi Chúa với câu Kinh Thánh khẩu hiệu "Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi" Ê-sai 49:15

Xin lưu ý:

  • Hạn chót gởi logo dự thi là 30/07/2009, và gởi về địa chỉ daihoi2010@daihoi.info
  • Logo phải có ý nghĩa súc tích liên quan đến chủ đề Đại Hội, màu sắc và đường nét trình bày đơn giản, rõ ràng và hài hòa nghệ thuật. Xin kèm theo chú thích ý nghĩa của các thành phần cấu tạo trình bày trên logo dự thi.
  • Logo thực hiện dưới dạng jpeg, Photoshop
  • Giải thưởng chỉ được trao trực tiếp cho người thắng hoặc người đại diện có mặt trong buổi lễ tại Đại Hội. Chúng tôi sẽ không trao giải thưởng qua cách khác.

Chúng tôi ước mong nhiều con dân Chúa tham gia và chúc quý vị thành công trong cuộc thi.

Ban Tổ Chức Đại Hội,
Hội Thánh Tin Lành Springvale

18K white gold weight approximate 2grams
15mm width X 21mm length X 1.7mm depth
16 round diamonds X 1.8mm X 1.8mm
Total diamond weights approximate 0.35ct
Diamonds colour F, clarity VS
Value: AUD $1000.00
18 K white gold approximate weight 4.5grams
14 mm width X 21 mm length X 3 mm depth
Dark blue Sapphires weight approximate 1.82cts
6 X 5 mm X 2.5 mm
Value: AUD $800.00

This was surely a great event for people to gather together to share inspirational thoughts to each and everyone. - Dennis Wong

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options