Mục Sư Ngô Minh Quang vừa cho biết 2 diễn giả của Đại Hội năm 2010 là

  • Mục Sư Tiến Sĩ Lâm Văn Minh (USA)
  • Mục Sư Tiến Sĩ Lê Hồng Phúc (USA)

Xin chúng ta cầu nguyện cho nhị vị Mục sư được ơn và có sức khoẻ. Xin xem tiểu sử của các diễn giả nơi đây.

Chủ Đề Đại Hội: Vững Tin Nơi Chúa

Kinh Thánh: "Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi" Ê-sai 49:15


Life is so constructed that an event does not, cannot, will not, match the expectation. - Paramount Song

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options