Sau nhiều năm cầu nguyện và thảo luận, Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu và Ban Điều Hợp Hiệp Hội Báp-tít Việt Nam Úc Châu đã đi đến quyết định hiệp tác tổ chức Đại Hội chung lấy tên là Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Úc Châu.

Đại Hội được tổ chức 2 năm một lần cho các con dân Chúa không phân biệt hệ phái, theo tinh thần: “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em thảy đều là một” (Ga-la-ti 3:28). Hội Thánh Báp-tít Ân Điển Brisbane đã được vinh hạnh tổ chức Đại Hội lần đầu tiên tại Gold Coast, Queensland vào cuối năm 2008. Hội Thánh Tin Lành Springvale sẽ chịu trách nhiệm tổ chức Đại Hội lần 2 vào cuối năm 2010.

Nhận thấy nhu cầu về thông tin, liên lạc cho tổ chức Đại Hội, một con cái Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Springvale đã xây dựng mạng DaiHoi.info với mong ước để dùng cho các Đại Hội lần tới. Nếu quý vị tổ chức Đại Hội lần tới, xin liên lạc với chúng tôi để sử dụng website này.

Quý vị có thể dùng cụm từ "Tin Tức Đại Hội" để nhớ địa chỉ website của Đại Hội: DaiHoi.info. Phần đầu của điạ chỉ là chữ DaiHoi không dấu; phần sau là chữ info (information) có nghĩa là Tin Tức.

Logo của website có 2 mẫu tự đ (Đại) và h (Hội) dính liền với nhau, tạo nên hình thập tự đứng giữa để tượng trưng cho sự hiệp nhất của con dân Chúa trong tình thương của Chúa Cứu Thế Jesus.

Mục Sư Ngô Minh Quang
Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu
Tel: +61 3 9548 3865
Email: Rev.Quang.Ngo@gmail.com

Mục Sư Nguyễn Hùng Vương
Chủ Tịch Hiệp Hội Báp-tít Việt Nam Úc Châu
Tel: +61 2 9785 5885
Email: Vuong.Ng@optushome.com.au